Obsługa Księgowa

Zakres obsługi księgowej:

 • Opracowanie zakładowego planu kont
 • Opracowanie polityki rachunkowości
 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie księgowości fundacji i stowarzyszeń;
 • Obsługa księgowa firm z udziałem kapitału zagranicznego działających w Polsce
 • Prowadzenie rejestrów VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Sprawozdawczość miesięczna (bilans, rachunek wyników)
 • Sprawozdawczość do GUS, NBP
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
 • Sporządzanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 • Audyty, współpraca z biegłym rewidentem
 • Pomoc w wyprowadzaniu zaległości podatkowych