Kadry i Płace

Zakres obsługi kadrowej:

 • Sporządzanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich
 • Przygotowanie umów zlecenia i innych umów cywilnoprawnych związanych ze stosunkiem pracy
 • Doradztwo kadrowe
 • Prowadzenie akt osobowych
 • Sporządzenie wypowiedzeńświadectw pracy i innych dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy
 • Monitorowanie i ewidencja nieobecności, w tym planów urlopowych pracowników
 • Kontrola aktualności badań lekarskich
 • Współpraca z inspektorem BHP w zakresie szkoleń BHP dla pracodawców i pracowników
 • Obsługa kontroli PIP i reprezentacja przed inspektorem pracy

Zakres obsługi płacowej:

 • Sporządzanie listy płac
 • Naliczanie pensji pracowników, obliczanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, świadczeń urlopowych, zasiłków
 • Przygotowanie przelewów wynagrodzeń, składek na ZUS i PFRON
 • Sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych do ZUS
 • Miesięczne rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne
 • Przygotowanie informacji dla pracowników o składnikach wynagrodzenia(paski wynagrodzeń)
 • Sporządzanie dokumentacji RP-7 do ustalenia kapitału początkowego
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i kalkulacje zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od osób fizycznych (PIT-4PIT-8, inne)
 • Sporządzanie deklaracji sprawozdań PFRON
 • Sporządzanie rocznych rozliczeń podatku dla pracowników (PIT-40PIT-11)
 • Rozliczanie podróży służbowych
 • Naliczanie benefitów
 • Opracowanie i wdrożenie systemów motywacyjnych
 • Reprezentacja klienta przed organami urzędu skarbowego, ZUS oraz obsługa kontroli PIP
 • Stałe doradztwo płacowe